MaximumBrain Neurofeedback Uygulayıcısı Kursu

Uygulayıcı eğitmenlerimiz: neurofeedback uygulayıcılığı eğitim sürecini tamamlayıp (Bilimsel Hazırlık, Modül 1,2,3 ve Sınav sürecini başarı ile geçip süpervizyon sürecini tamamlayan kişilerdir.), eğitmen olma hakkını kazanmış,  en az beş yıl uygulayıcılık deneyimi olan, ileri düzey İngilizce bilen mental sağlık profesyonellerinden oluşmaktadır.

MaximumBrain’in neurofeedback uygulayıcı eğitimi sonucunda, neurofeedback teknisyeni değil (Sadece sistemi kullanabilen), neurofeedback uygulayıcısı olup, kişiye özgü uygulama tasarımı yapabilirsiniz.

Eğitim sonunda üzerinize lisanslanacak sistemler son derece gelişmiş, özel uygulama tasarımlarına izin veren, objektif ölçme yöntemleriyle kişinin beyninde yaptığınız etkiyi ölçüp görüntüleyebileceğiniz sistemlerdir. Bu sistemler çok gelişmiş ve özel sistemlerdir. Uygulama sürecini tamamlayamayan bireyler bu sistemlere sahip olamaz ve kullanamaz.

MaximumBrain’in sunduğu sistemlere sahip olduğunuzda, piyasadaki tüm sistemlerin olumsuz kullanımından ve olumsuz etkilerinden korunmuş olacaksınız. Siz ayrı bir katagoride değerlendirileceksiniz. Piyasada her bireye satılan sistemlerle sizin sahip olduğunuz sistem karşılaştırıldığında aradaki farkın çok büyük bir oranda lehinize olduğunu çok açık görebileceksiniz.

Her modül sonunda, katılım belgesi sahibi olacaksınız. Bilimsel hazırlık, modül 1,2,3 ve  bunlar sonunda yapılacak sınavı başarı ile verdiğinizde uluslararası onaylı sertifika sahibi olacaksınız. MaximumBrain 4-5 günlük tanıtım toplantıları süreci sonucunda size uygulayıcı olma yetkisi vermez. MaximumBrain’den alacağınız sertifika dünyanın her yerinde geçerli olacaktır. Sertifikaya ek bu sertifika ile neler yapabileceğinizi anlatan bir belgenin de sahibi olacaksınız. Bu belge sizi yasal yaptırımlara karşı koruyacaktır.

Neden MaximumBrain?

 • Etkin, semptom üzerine kurulmuş bilimsel yaklaşım,
 • FDA onaylı(Stres Terapi Sağaltımı)  medikal cihazlar,
 • Uzmanlarımız tarafından, tüm klinik ve teknik sorular için süpervizyon,
 • Mükemmel ve hızlı teknik destek,
 • Neurofeedback uygulamasının etkilerini objektif olarak ölçebilme becerisi,
 • Her seansı kendi içinde, seansları kendi aralarında, bir süreci kendi içinde değerlendirebilme imkanı,
 • Uluslararası sertifikasyon sistemine akredite sertifikasyon programımız.

Modül 1

Neurofeedback tarihi ve genel prensipleri, neurofeedback teknik ve yaklaşımlarını tanıma(30 saat),

— 1. Gün

 • Development and history of bio- and neurofeedback(Bio ve neurofeedback’in gelişimi ve tarihi),
 • Understanding the biofeedback mechanism and how it works(Bio geri bildirim mekanizmasını ve nasıl çalıştığını anlama),
 • Biofeedback, learning theory of conditioning(Bio geribildirim, öğrenme kuramı öğrenme),
 • Application in the field of peripheral biofeedback(Çevreyle biofeedback geri bildirim alanında uygulama),
 • Biofeedback on skin resistance and heart rate variability(Cildin direnci ve kalp atış hızı değişkenliği üzerine biyogeri geri besleme)
 • Stress and managing stress – what is disordered regulation(Stresi vurgulamak ve yönetmek – düzensiz düzenleme nedir?)?
 • Basics on the development of the EEG and the brain wave(EEG ve beyin dalgası gelişimine ilişkin temel bilgiler),
 • The EEG as indicator for disorders(Bozuklukların göstergesi olarak EEG Uygulama:)
 • Practice: Self-awareness of biofeedback (skin resistance, heart rate variability)(Biyogeribildirimle ilgili farkındalık (cilt direnci, kalp hızı değişkenliği))

— 2. Gün

 • Repetition and summary of day before(Tekrar ve önceki günün  özeti),
 • Slow waves: Delta, theta, alpha and their characteristics(Yavaş dalgalar: Delta, teta, alfa ve özellikleri),
 • Fast waves: Low beta, beta, high beta and gamma(Hızlı dalgalar: Düşük beta, beta, yüksek beta ve gamma)
 • Assessments, tests, evaluation and grounds for treatment(Terapi için değerlendirme, testler, değerlendirme ve gerekçeleri),
 • Introduction to quantitative EEG by means of standard score method(Kantitatif EEG’ye standart skor yöntemi ile giriş),
 • Recording of brain waves made easy – international 10/20 system(Beyin dalgalarının kaydı kolaylaştırıldı – uluslararası 10/20 sistemi)
 • What is a neurofeedback protocol?(Neurofeedback protokolü nedir?)
 • Basic principles of the treatment of ADHD with classic and individualized protocols(Klasik ve kişiselleştirilmiş protokollerle DEHB’nin tedavisinin temel ilkeleri),
 • Practising and self-awareness of SMR (low beta) training(SMR (düşük beta) eğitiminin uygulanması ve kendini farketmesi).

— 3. Gün:

 • Repetition of the days before(Önceki günlerin tekrarlanması),
 • Neurofeedback protocols with examples(Neurofeedback protokolleri örneklerle birlikte),
 • Practical trainings: Practising NF training by means of database and z score protocols(Uygulamalı eğitimler: Veritabanı ve z puan protokolleri ile NF eğitimini uygulama),
 • Simple one- to four-channel assessment of the EEG(EEG’nin basit bir ila dört kanalı değerlendirmesi),
 • Exercises with z score protocols(Z skor protokollü egzersizleri).

— 4.Gün:

 • Repetition of the days before(Önceki günlerin tekrarlanması),
 • Practising neurofeedback training with databases(Neurofeedback eğitimini veritabanları ile uygulama),
 • Evaluation of the result of treatment(Terapi sonuçlarının değerlendirilmesi),
 • Features of symptoms and signs of performance in the EEG.(EEG’de belirtilerin ve performans belirtilerinin özellikleri.),
 • Functional neuroanatomy(Fonksiyonel nöroanatomi),
 • Practical training: Specifics of the software, real time z score training and z score protocols in combination with classic methods and biofeedback alternatives(Pratik eğitim: Yazılımın özellikleri, klasik yöntemler ve biofeedback alternatifleri ile birlikte gerçek zamanlı z skoru antrenmanı ve z skor protokolleri).

— 5. Gün:

 • Standardised database training: Individual possibilities of approach and constraints(Standartlaştırılmış veritabanı eğitimi: Bireysel yaklaşım olanakları ve kısıtlamalar),
 • Ethical principles and dealing responsibly with neurofeedback(Etik ilkeler ve neurofeedback ile sorumlu bir şekilde ilgilenmek),
 • Further practical exercises including relaxation protocols and peak performance trainings(Gevşeme protokolleri ve zirve performans eğitimleri dahil olmak üzere daha pratik egzersizler),
 • Hemoencephalography neurofeedback(Hemoencefalografi neurofeedback),
 • Brief advance examination(Kısa sınav),
 • Prospects and the extension of the possibilities e.g. with the application of Loreta neurofeedback (low resolution electromagnetic tomography)(Olasılıkların uzantısı ve umutları; Loreta neurofeedback uygulamasıyla (düşük çözünürlüklü elektromanyetik tomografi)).

Modül 2

Neurofeedback sistem ve değerlendirmelerini tanıma ve örnek uygulamalar yapma(5 saat).

— From theoretical to practical training:

You will be gently helped through your new subject. You always have the possibility of expanding your knowledge and a whole network of experienced therapists is available should you have any questions.

But not only that: We will organise a location for your traineeship close to where you live if possible as our network of well-trained therapists is constantly growing. Our traineeships are ideally equipped so that you can become acquainted with a large range of methods and approaches.

It’s up to you how many hours of practical training you wish to do; our experienced partners will accommodate you with all the hospitality possible and are happy to show you the best way to advance. Treat yourself to this mostly very motivating experience. A traineeship is the best place to show you how our concept and your knowledge gained can be successfully put into practice.

The universal opinion of our participants about the traineeships is very positive and we are proud of being one of the first institutions in Turkey to be able to offer this kind of professional support.

It’s up to you how many hours of practical training you take. 5 hours are a requirement for our certificate. During training, you will be instructed by an experienced user.

— Teoriden pratik eğitime:

Yeni konunuza hafifçe giriş apacaksınız. Her zaman bilginizi genişletme imkânınız vardır ve herhangi bir sorunuz olması durumunda deneyimli terapistlerden oluşan bir ağımız mevcuttur. Ancak sadece bu değil: Mümkünse yaşadığınız bölgenin yakınında stajyerlik için bir yer organize edeceğiz; çünkü iyi eğitimli terapistler ağı sürekli büyüyor. Stajlarımız, çok çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla tanışabilmeniz için ideal bir donanıma sahiptir. Kaç saat pratik eğitim yapmak istediğinizi size kalmış; deneyimli ortaklarımız mümkün olan tüm misafirperverlikle sizi ağırlayacak ve size ilerlemenin en iyi yolunu göstermekten mutluluk duyacaktır. Bu çoğunlukla motive edici tecrübeye kendiniz davranın. Bir stajyerlik, konseptimizin ve bilginin nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğini size göstermek için en iyi yerdir. Katılımcılarımızın stajyerlik konusundaki evrensel görüşleri çok olumlu ve Türkiye’nin bu tür profesyonel desteği sunabilecek ilk kurumlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. Ne kadar pratik eğitim alaçağın sana kalmış. Sertifikamız için  5 saat pratik eğitim şarttır. Deneyimli bir terapist tarafından eğitim verilecektir.

— Practical Training (7 units)(Modül 2 - Pratik Eğitim (7 ünite))

 • Working on and taking care of the client at one of our partner practices(Ortak uygulamalarımızdan birinde müşteri üzerinde çalışıp bakmak)
 • The main focus is practical work, handling equipment and software as well as interpreting therapy results(Temel odağı pratik çalışma, teçhizat ve yazılımı taşıma ve terapi sonuçlarını yorumlama)
 • Enhancing own knowledge, applying practical knowledge(Kendi bilgisini arttırmak, pratik bilgileri uygulamak)

Modül 3

Örnek vaka görüşmesi ve değerlendirmesi yapma, değerlendirme sonucunda neurofeedback protokolleri oluşturma, neurofeedback uygulaması yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme, sonuçları aile ve danışanla paylaşma. Süpervizyon.

The supervision takes place here via a data line on the Internet. In this so far unique concept this means: You conduct a session and the content of your screen is transmitted directly to the supervisor without a delay in time. This facilitates the discussing and accompaniment of the session as if the tutor were sitting right there in the room. It is thus fully up to you to schedule appointments in the most appropriate way to your needs.
You will need the “TeamViewer” software to do this.
Denetim, burada İnternet üzerindeki bir veri hattı vasıtasıyla gerçekleşir. Şimdiye dek benzersiz olan bu kavramda şu anlama gelir:
Bir oturum düzenlediğinizde, ekranınızın içeriği gecikmeden doğrudan amirinize iletilir.
Bu oturumun tartışılmasını ve eşlik etmesini kolaylaştırır, öğretmen odada o sırada oturuyor gibidir.
Bu nedenle, randevularınızı ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde planlamak tamamen sizin elinizdedir.

Bunu yapmak için “TeamViewer” yazılımına ihtiyacınız olacaktır.

— Supervision Fallbesprechungen (7 UE)

Discussing own clients(Kendi müşterilerini tartışmak).
Advice in particular issues(Belirli konularda tavsiyeler).
Sessions are analysed using “Teamviewer” software in real time(Oturumlar “Teamviewer” yazılımı kullanılarak gerçek zamanlı olarak analiz edilir.).

Modül 4

Sınav(Online)(1,5 saat)

Not: Eğitimimiz sonucunda beyni tanıyıp, psikolojik değerlendirme için temel testler ile neurofeedback uygulaması ve uygulamayı değerlendirmeyi (Nörometrik Analiz ve değerlendirme) öğreneceksiniz.

Eğitime kimler katılmalıdır?

 • Nörolog
 • Psikiyatrist
 • Psikologlar( En az 4 yıllık psikoloji lisans mezunları)
 • Ergoterapist( En az 4 yıllık ergoterapi lisans mezunları)
 • Doktorlar( Türkiye’de herhangi bir tıp fakültesi veya TUS sınavını başarı ile vermiş  yurtdışı üniversite mezunları)
 • Psikolojik Danışman (PDR)( En az 4 yıllık psikolojik danışmanlık lisans mezunları)
 • Fizyoterapist( En az 4 yıllık fizyoterapi lisans mezunları)
 • Nörobilim Uzmanları(Tezli yüksek lisans mezunları)

Eğitimi tamamladıktan sonra yapabilecekleriniz

 • Neurofeedback uygulamasını yapma yeterliliği,
 • Danışan ile etkili bir görüşme yapabilme,
 • Görüşmede oluşan kanıları sonuçlarına güvenilir testlerle kontrol etme.
 • Danışan için en yararlı protokolleri oluşturma,
 • Neurofeedback eğitim sürecini değerlendirebilme,
 • Neurofeedback eğitimini sonlandırabilme, becerilerini gerçekleştirebileceksiniz?

Not: Bir kişinin beyin dalgalarında  yaptığınız değişikliği ve etkilerini görebileceksiniz

Sertifika

Her Modül sonunda  katılım belgesine sahip olacaksınız. 225, saatlik eğitim sürecinin tamamına katılım zorunludur. Devamsızlık yapan  katılımcı katılım belgesini ancak katılmadığı dersleri tamamlandığında alabilir. Bilimsel hazırlıkla birlikte 4 modülü de tamamlayan katılımcılara uluslar arası geçerliliğe sahip neurofeedback terapistlik sertifikası ile birlikte terapist ünvanı verilir.

Eğitmenler ve Eğitim Tarihleri

Eğitim başlama sürecinde ilan edilecektir.