Uyguladığımız Testler

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan WISC – R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip bileceksiniz.

WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olabilirsiniz.

Dikkat Testi

İşaretleme Testi (İT; Verbal and Nonverbal Cancellation Tests), Weintraub ve Mesulam tarafından 1985’te geliştirilmiştir.

İT görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir. Görsel alanla ilgili ihmal sendromunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan İT, sağ serebral hemisfer ve özellikle parietal lob hasarlarına duyarlıdır.

İT, okuma-yazma bilen herkese uygulanabilen nitelikli bir nöropsikolojik dikkat testidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü; zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Özel öğrenme güçlüğü, genel kapsamlı bir terim; çünkü çok sayıda sorunu içermektedir.

CAS (Cognitive Assessment System)

Zeka kavramı, yüz yılı aşkın bir süredir var olan psikoloji biliminin insanlığa sunduğu en önemli katkılarından birisidir (Anastasi, 1988). Bu sürenin özellikle son elli yılındaki araştırmacılar, uygulamalı ve teorik çalışma alanlarında zeka hakkında kayda değer bilgilere ulaşmışlardır. Son zamanlarda, çağdaş psikoloji bilgilerine dayanan testler üretmek için uygulamalı psikoloji alanında yoğun çaba gösterilmiştir (Kaufman ve Kaufman, 1983, 1993; Woodcock ve Johnson, 1989).

GOBDÖ-2-TV

Otistik bozukluk gösteren bireyi tanımlanabilmekte, ağır düzeyde davranış problemleri değerlendirilebilmekte ve davranışsal ilerlemeler belirlenebilmektedir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan AGTE ile; çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenebilmektedir.

AGTE annelere bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlamakta, gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı tanımaktadır.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi veren ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılan bu test aynı zamanda bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

MMPI sadece psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

WAIS Yetişkinler Zekâ Ölçeği (17-99 Yaş)

Psikologlar değerlendirme yaparken çeşitli psikolojik ölçekleri yaygın olarak kullanırlar ve zekâ ölçekleri, zihinsel ve nöropsikolojik değerlendirmede önemli bir yere sahiptir. Bilişsel yetenekleri araştıran profesyoneller, yıllardır zekâ konusundaki geleneksel kuramları ve zihinsel işlevlerin ölçümünü daha fazla incelemişlerdir. Bu çalışmaların ürünü olarak yeni zekâ kuramları ortaya atılmış ya da eskiler gözden geçirilmiştir (Heights, 1997). 1980’li yıllardan başlayarak bireysel zekâ ölçeklerine yenileri eklenmiş ya da var olan ölçekler yeniden yapılandırılmıştır (Daniel, 1997).

Frostig Görsel Algılama Testi

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edebilirsiniz.

TAT (Tematik Algı Testi)

1935 yılında H.A. MURRAY ve C. D. Morgan ve arkadaşları tarafından Harvard Psikoloji kliniğinde yayınlandı. 14- 40  yaş arasındaki bireylere uygulanır. Üzerinde çeşitli insan durumlarının tasvir edildiği karlar ile bireyin hayal gücü ile ortaya koyduğu hikaye analiz edilir. Toplam da 30 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı da kadınlar içindir. Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir.Anlatılan hikaye öz yaşamsal bir öyküye benzer. Kişi için önemli unsurlar, sorunlar öne çıkar ya da tekrarlanır. Projektif bir kişilik analizi yapar.

Louise Duss Psikanalitik Öyküler Testi

Duss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır

Bender Gestalt Psikomotor Algı Ve Koordinasyon Testi

5 yaş 6 ay ile 11 yaş 11 ay aralığında uygulanabilen bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi)

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

Goodenough Bir Adam Resmi Çizme Testi

Goodenough bir insan resmi çizme testi, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.

WhatsApp chat